Poziv za prijavu na međunarodni simpozij “Demokracija, participacija, aktivizam”

KLUB STUDENATA SOCIOLOGIJE „DISKREPANCIJA“
upućuje
POZIV
za prijavu na međunarodni simpozij

 DEMOKRACIJA, PARTICIPACIJA, AKTIVIZAM

 koji će se održati 12., 13. i 14.  studenog 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Parlamentarna demokracija se danas gotovo univerzalno smatra najmanje lošim društvenim uređenjem, no istodobno, kao nikada prije uviđaju se njezine slabosti. Problemi kao što su razina participacije običnih građana, manipuliranje i iskorištavanje demokratskih procesa, ograničenja demokracije, njezino korištenje u ideološke svrhe, postaju sve prisutniji u svijesti građana, tim više što su neki negativni fenomeni poput ”tiranije većine” i nasilnog širenja demokracije vrlo aktualni. Oni nas potiču na razmišljanje o odgovornosti koju nosi svaki politički subjekt, mogućim alternativama, te posebno o ulozi aktivizma.  Aktivizam je postao bitan fenomen suvremenog društva, pa se možemo pitati je li za njegovu pojavu kriv nedostatak participacije ili oni koegzistiraju?

Ovakav sklop fenomena nužno zahtjeva interdisciplinarnu problematizaciju, pa osim sociologa možemo očekivati sudjelovanje studenata sa drugih studija (filozofija, politologija, povijest, antropologija, novinarstvo i ostali).

Osim izlaganja, u planu su  također organiziranje tribina i okruglih stolova uz suradnju s profesorima i udrugama civilnog društva.

Opseg tema (uz mogućnost proširenja):

–          liberalizam i demokracija
–          demokracija kao kraj povijesti
–          kriza demokracije
–          tiranija većine
–          skrivene opasnosti demokracije
–          nasilno širenje demokracije
–          terorizam
–          građanski aktivizam
–          širenje znanja kao oblik aktivizma
–          cyberaktivizam
–          zviždači
–          direktna demokracija
–          kolektivno djelovanje
–          tipovi demokracije
–          kriza participacije
–          uvjeti demokracije
–          odgovorno odlučivanje
–          demokracija i postmoderna
–          problem free ridera

Moguće je prijaviti radove koji nisu obuhvaćeni navedenim prijedlozima, a dotiču se zadanog tematskog okvira simpozija.

Prijava sudjelovanja

Sudjelovanje na simpoziju prijavljuje se ispunjavanjem obrasca za prijavu koji je priložen Pozivu. Rok za slanje prijave i sažetka (do 250 riječi) je 10. listopada 2014. Ukoliko sažetak bude prihvaćen, rok za predaju teksta spremnog za izlaganje je 27. listopada 2014. Sažeci i radovi se šalju na hrvatskom ili engleskom jeziku na adresu: simpozij.kssd@gmail.com.

Službeni jezik simpozija je hrvatski, uz mogućnost izlaganja na engleskom.

Sudjelovanje na simpoziju je besplatno. Izlagači će imati osiguran smještaj.

Obrazac za prijavu nalazi se ovdje.

Molimo da ovaj poziv proslijedite potencijalnim izlagačima i sudionicima.
Za sve dodatne informacije obratite se na mail simpozij.kssd@gmail.com

Radujemo se vašim radovima i sudjelovanju!

SOCIOLOGY STUDENTS’ CLUB “DISKREPANCIJA”
hereby issues
A CALL FOR PAPERS
for the upcoming international symposium

DEMOCRACY, PARTICIPATION, ACTIVISM

which is to be held from 12th – 14th of November, 2014 at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb.

At this moment in history, parliamentary democracy is acknowledged as the least deficient social arrangement, yet it simultaneously draws more attention to its weaknesses than ever. Problems such as low citizen participation, manipulation and exploitation of the democratic processes, limitations of democracy, and its utilization for ideological purposes, are increasingly plaguing citizens’ minds, especially in view of the increased prominence of negative phenomena such as the “tyranny of the majority” and the forceful export of democracy. They propel our reflection on the responsibilities of the political subject, possible alternatives, and, above all, the role of activism. Contemporary society has placed the phenomenon of activism at its center, which surfaces the following question – did activism, on one side, arise due to a lack of participation, on the other, or are they coexistent?

Such a set of phenomena necessarily demands interdisciplinary treatment, so we are expecting contributions not only from sociology students, but from other disciplines as well (philosophy, political science, history, anthropology, journalism, etc.) Aside from a presentations section, we are planning on organizing public fora and roundtable discussions in cooperation with professors and civil society associations.

Suggested topics may include (but are not limited to):
–    liberalism and democracy
–    democracy as the end of history
–    crisis of democracy
–    tyranny of the majority
–    democracy’s concealed dangers
–    forceful export of democracy
–    terrorism
–    civic activism
–    spreading of knowledge as a form of activism
–    cyber-activism
–    whistleblowers
–    direct democracy
–    collective action
–    types of democracy
–    crisis of participation
–    conditions of democracy
–    responsible decision making
–    democracy and postmodernism
–    problem of free riders

Papers on topics not included in these proposals may also be admitted, provided they concern the general topic of the symposium.

How to Apply

You can apply for symposium participation by filling out the application form attached to this Call. The deadline for applying and sending an abstract (up to 250 words) is October 10th, 2014. Upon admission, you are to send the paper to be presented no later than October 27th, 2014. Abstracts and papers (the language of which must be Croatian or English) are to be sent to the following e-mail address: simpozij.kssd@gmail.com.

The official language of the symposium is Croatian, with the possibility of presenting in English.

Participation at the symposium is free of charge. Accommodation for the presenters will be financially covered by the organizers.

You may find the application form here.

We kindly ask you to forward the Call for Papers to all interested parties. For additional information, feel free to contact us at simpozij.kssd@gmail.com

 We are looking forward to your papers and participation!