4. lipnja 2011

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 74/14), Skupština Kluba studenata sociologije “Diskrepancija” na svojoj Sjednici održanoj u Zagrebu 22. listopada 2015. godine donijela je sljedeći

STATUT

KLUBA STUDENATA SOCIOLOGIJE

“DISKREPANCIJA”

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju Kluba; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima Kluba, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o kategorijama, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, pravima i obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Klub studenata sociologije “Diskrepancija” je udruga koju su utemeljili studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi promicanja interesa studenata.

Klub studenata sociologije “Diskrepancija” (u daljnjem tekstu: Klub) neprofitna je pravna osoba, upisana u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 3.

Klub djeluje na području Grada Zagreba, pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 4.

Naziv Kluba je Klub studenata sociologije “Diskrepancija”.

Skraćeni naziv Kluba je “KSSD”.

Sjedište Kluba je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 3.

II. ZNAK I PEČAT

Članak 5.

Klub ima svoj znak.

Znak Kluba predstavlja kvadrat unutar kojeg je natpis “kssd”.

Članak 6.

Klub ima svoj pečat.

Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 46 mm, omeđen je dvjema koncentričnim kružnicama, unutar kojih se nalazi po obodu ispisan natpis KLUB STUDENATA SOCIOLOGIJE “DISKREPANCIJA” – ZAGREB, dok se u sredini nalazi znak Kluba ispod kojeg je natpis Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 7.

Temeljni je akt Kluba Statut.

Svi drugi opći akti Kluba moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Statut, kao i prijedlog njegovih izmjena i dopuna, priprema i utvrđuje Predsjedništvo Kluba (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) koje ga upućuje na raspravu i donošenje Skupštini Kluba (u daljnjem tekstu: Skupština).

Statut donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih punopravnih članova Kluba.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 8.

Klub sukladno ciljevima Kluba djeluje na područjima obrazovanja, znanosti i kulture.

Ciljevi Kluba su:

 • djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata;
 • zaštita standarda i socijalnog statusa studenata;
 • utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
 • promicanje sociologije kao struke;
 • sudjelovanje u radu Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • sudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • doprinos razvoju modernog i autonomnog Sveučilišta;
 • doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva;
 • povezivanje i suradnja s drugim studentskim, omladinskim i drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu.

Članak 9.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva navedenih u članku 8. ovog Statuta, Klub obavlja sljedeće djelatnosti:

 • pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija;
 • organiziranje tribina, skupova, seminara i ostalih stručnih događanja;
 • organiziranje stručnih izleta i putovanja vezanih uz struku;
 • suradnja s Vijećem Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • izdavanje publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata i populariziranje struke, a u skladu sa zakonskim propisima;
 • suradnja s Hrvatskim sociološkim društvom;
 • organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa;
 • suradnja sa srodnim institucijama i ustanovama te drugim nevladinim i studentskim udrugama
 • ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Kluba.

Članak 10.

Načela djelovanja Kluba su: poštovanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca i organizacije za rad.

IV. ČLANSTVO

Članak 11.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno. Prepreka članstvu ne smije biti nacionalna, spolna, rasna, socijalna ili vjerska pripadnost. Članom Kluba postaje se upisom u Knjigu članova koju vodi tajnik Kluba. Popis članova vodi se elektronički (napomena: može se navesti i drugi prikladan način) i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategorije članstva, ako su utvrđene statutom, te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Svakom članu Kluba izdaje se članska iskaznica prema vrsti članstva kao dokaz njegove pravovaljanosti.

Članak 12.

Članstvo u Klubu ima tri vida: redovno, izvanredno i počasno.

Redovnim članom Kluba može postati svaki student ili apsolvent dodiplomskog, preddiplomskog ili diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovno članstvo obnavlja se svake akademske godine.

Izvanrednim članom Kluba može postati svaki diplomirani student sociologije, svaki student poslijediplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i svaki redovni student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji prihvaća ovaj Statut. Izvanredno članstvo obnavlja se svake akademske godine.

Počasnim članom Kluba mogu postati osobe koje su iznimno doprinijele radu i napretku Kluba. Počasne članove Kluba potvrđuje Skupština na prijedlog redovnog člana Kluba. Počasni članovi biraju se doživotno i ne obnavljaju svoje članstvo.

Članak 13.

Visinu članarine određuje Predsjedništvo.

Redovni i izvanredni članovi obavezni su plaćati članarinu pri obnavljanju članstva. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 14.

Prava i obaveze članova Kluba su:

 • sudjelovati u radu Kluba;
 • kao redovni član Kluba birati i biti biran u sva tijela Kluba i tijela drugih organizacija kao predstavnik Kluba;
 • tražiti pomoć u ostvarivanju svojih prava iz područja djelovanja Kluba;
 • biti informiran o radu Kluba;
 • ocjenjivati rad Kluba;
 • svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Kluba;
 • izvršavanje preuzetih obveza u radu Kluba;
 • plaćanje članarine prema odluci Predsjedništva Kluba.

Članak 15.

Članstvo u Klubu prestaje:

a) redovnim članovima:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Kluba;
 • prestankom statusa definiranog u članku 12. ovog Statuta (ako ispunjava uvjete iz članka 12. ovog Statuta o izvanrednom članstvu, član prelazi u izvanredno članstvo);
 • neredovitim plaćanjem članarine, utvrđene po odluci Predsjedništva Kluba;
 • isključenjem iz Kluba po odluci Predsjedništva i to ako je član namjerno ili iz krajnje nepažnje radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom te ako namjerno ili iz krajnje nepažnje nije ispunjava preuzete obveze u radu Kluba.

b) izvanrednim članovima:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Kluba;
 • neredovitim plaćanjem članarine, utvrđene po odluci Predsjedništva Kluba;
 • isključenjem iz Kluba po odluci Predsjedništva i to ako je član namjerno ili iz krajnje nepažnje radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom.

Članu koji ne podmiri svoju članarini za tekuću akademsku godinu, tajnik neće prihvatiti obnovu članstva.

Članak 16.

Odluku o stegovnoj odgovornosti uključujući sukob interesa člana donosi Predsjedništvo u vidu zaključka. O stegovnoj odgovornosti članova Predsjedništva odlučuje Skupština.

Stegovna odgovornost člana odlučuje se u slučaju kršenja članka 8. i članka 14. ovog Statuta.

Sukob interesa u Klubu postoji ako član Kluba koristi resurse Kluba protivno interesima Kluba.

U slučaju pokretanja postupka stegovne odgovornosti ili utvrđivanja sukoba interesa član o istom treba biti obaviješten odmah, a najkasnije u roku od 8 dana.

Član Kluba koji je isključen iz Kluba prema odluci Predsjedništva može u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana dostave odluke, izraziti žalbu na dotičnu odluku Skupštini Kluba koja je dužna na prvoj sljedećoj sjednici žalbu razmotriti i donijeti konačnu odluku.

V. USTROJSTVO

Članak 17.

Klub predstavlja i zastupa Predsjednik, a zastupa ga Tajnik.

Članak 18.

Odluku o formiranju odbora, povjerenstava i sekcijâ mogu donijeti Skupština i Predsjedništvo, ovisno o datoj potrebi, a o udruživanju Kluba u savez s drugim udrugama te o udruživanju u više oblike organiziranja (saveze udruga, zajednice, mreže, međunarodna udruženja udruga) odluku donosi Skupština Kluba.

Članak 19.

Odbori, povjerenstva i sekcije Kluba rade i djeluju u skladu s ovim Statutom i Pravilnikom o svom radu.

VI. TIJELA KLUBA

Članak 20.

Tijela Kluba jesu:

 • Skupština,
 • Predsjedništvo i
 • Nadzorni odbor.

VII. SKUPŠTINA

Članak 21.

Skupština Kluba je najviše tijelo Kluba.

Članovi Skupštine Kluba jesu svi redovni članovi Kluba.

Članak 22.

Djelokrug Skupštine kao najvišeg tijela Kluba je:

 • donosi, usvaja i mijenja Statut Kluba, a na prijedlog Predsjedništva;
 • donosi po potrebi pravilnike i poslovnike o svom radu i radu drugih tijela i povjerenstva, sekcija i odbora Kluba;
 • utvrđuje i odlučuje o programskim i financijskim dokumentima Kluba i usvaja izvješća o njihovom ostvarenju;
 • bira i razrješuje Predsjedništvo i Nadzorni odbor Kluba;
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva;
 • donosi odluku o prestanku rada Kluba;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 23.

Skupština se sastaje najmanje dva puta godišnje: jednom u zimskom i jednom u ljetnom semestru akademske godine.

Datum saziva Skupštine utvrđuje Predsjednik Predsjedništva Kluba, a na prijedlog Predsjedništva Kluba.

Skupštinu saziva Predsjednik Predsjedništva Kluba.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Predsjedništva Kluba.

U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava tajnik Kluba. U odsutnosti Predsjednika i Tajnika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala), koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 24.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev:

 • Predsjedništva;
 • Nadzornog odbora ili
 • najmanje 10 redovnih članova Kluba.

Sazivatelj je dužan naznačiti dnevni red i pripremiti Skupštinu.

Na izvanrednoj sjednici Skupština odlučuje samo o onim pitanjima zbog kojih je sazvana.

Članak 25.

U slučaju isteka mandata članova Predsjedništva Kluba, zasjedanje Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 punopravnih članova Kluba.

Članak 26.

Skupština može valjano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje petnaest (15) redovnih članova Kluba.

Ako na Skupštini ne bude prisutno petnaest (15) redovnih članova Kluba, u roku od sedam (7) dana Predsjednik Predsjedništva dužan je sazvati novu sjednicu s istim dnevnim redom, a takav saziv Skupštine valjano odlučuje ukoliko je prisutno najmanje deset (10) redovnih članova Kluba.

Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Kluba.

Izvanredni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine samo putem rasprava i prijedloga, ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja putem glasovanja.

Glasovanje u Skupštini u pravilu je javno, a u iznimnim slučajevima može biti i tajno. O tajnosti glasovanja odluku donosi Skupština.

VIII. PREDSJEDNIŠTVO

Članak 27.

Predsjedništvo Kluba je izvršno tijelo Kluba i sastoji se od pet (5) članova, koji moraju biti redovni članovi Kluba, s mandatom od godinu dana.

Članak 28.

Predsjedništvo čine Predsjednik kojeg bira Skupština neposrednim glasovanjem na temelju  predloženog programa rada, te 3 potpredsjednika i tajnik koje predlaže Predsjednik Predsjedništva, a potvrđuje ih Skupština.

Članak 29.

Predsjednik Predsjedništva istovremeno je i Predsjednik Kluba.

Predsjednik Predsjedništva saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine na prijedlog članova Predsjedništva te im predsjedava, potpisuje odluke i akte, te potpisuje financijske spise s tajnikom Kluba.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika duljoj od petnaest (15) dana dužnosti Predsjednika preuzima  jedan od potpredsjednika Kluba kojeg bira Predsjedništvo većinom glasova.

Članak 30.

Tajnik Predsjedništva istovremeno je i Tajnik Kluba.

Tajnik Kluba vodi i sastavlja zapisnike sjednica Predsjedništva i Skupštine, organizira i odgovoran je za administrativne poslove, brine o pečatu Kluba, vrši financijske poslove vezane uz rad Kluba, vodi Knjigu članova i naplaćuje članarinu.

Tajnik Kluba ujedno je i likvidator Kluba. Tajnik Kluba kao likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije te postupa sukladno članku 45. ovog Statuta i zakonu.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Tajnika duljoj od 15 dana dužnosti Tajnika preuzima jedan od potpredsjednika Kluba kojeg bira Predsjedništvo većinom glasova.

Članak 31.

Potpredsjednici Predsjedništva istovremeno su potpredsjednici Kluba.

Članak 32.

Djelokrug Predsjedništva je:

 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • vodi cjelokupnu aktivnost Kluba između dvije sjednice Skupštine;
 • u ime Skupštine privremeno donosi odluke i zaključke, usvaja potrebne dokumente, te ih na prvom zasjedanju Skupštine podnosi na raspravu i usvajanje;
 • donositi pravilnike i druge akte iz svog djelokruga u skladu sa statutom.
 • nadzire provedbu usvojenog programa rada, rad odbora, povjerenstava i sekcija, i provedbu odluke Skupštine Kluba;
 • bira predstavnike Kluba u one organizacije s kojima Klub ostvaruje suradnju;
 • utvrđuje visinu i način naplate članarine;
 • upravlja imovinom Kluba;
 • donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa;
 • obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i zakonskim propisima.

Članak 33.

Predsjedništvo donosi odluke na svojim sjednicama i to natpolovičnom većinom glasova svih članova Predsjedništva.

IX. NADZORNI ODBOR

Članak 34.

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Kluba, financijsko i materijalno poslovanje Kluba te se brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvještava mjerodavno tijelo Kluba, a ukoliko sporno tijelo ne ukloni nepravilnosti u svom djelokrugu, Nadzorni odbor izvijestit će nadležno tijelo državne uprave.

Članak 35.

Nadzorni odbor čini pet (5) članova koje bira Skupština, s mandatom od godine dana.

Član Nadzornog odbora mora biti redovni član Kluba.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Predsjedništva Kluba.

Nadzorni odbor odluke donosi na svojim sjednicama koje se održavaju po potrebi i to natpolovičnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 36.

Ista osoba može biti više puta birana u Predsjedništvo ili Nadzorni odbor Kluba. Osoba može biti razriješena dužnosti i prije isteka mandata u skladu s člankom 15. ovog Statuta.

X. MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 37.

Djelatnosti Kluba financiraju se:

 • sredstvima od članarine i doprinosa;
 • namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva;
 • iz prihoda ostvarenih izdavanjem publikacija definiranih u članku 9. ovog Statuta;
 • iz prihoda iz darova, donacija, priloga i sl.;
 • iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 38.

Financijsko poslovanje Kluba vodi se na temelju važećih financijskih propisa. Predsjedništvo Kluba može donijeti poseban pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju.

Članak 39.

Klub financijskim poslovanjem osigurava dugoročnu financijsku stabilnost.

Stjecanjem i pribavljanjem financijskih izvora iz članka 39. ovog Statuta formiraju se trajni i povremeni izvori financiranja Kluba.

Članak 40.

Klub za ostvarenje svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost. Gospodarsku djelatnost trgovačko društvo mora obavljati u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 41.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, inventar i arhivsko-bibliotečni fond. Imovina Kluba prvenstveno služi za ostvarivanje njegovih programskih ciljeva, te za uredno poslovanje Kluba. Klub može svoju imovinu udružiti s drugim studentskim ili omladinskim organizacijama i udruženjima.

XI. JAVNOST RADA

Članak 42.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se pravovremenim i kvalitetnim izvještavanjem članova o radu Kluba, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem sredstava javnog priopćavanja kao što su mrežne stranice Kluba te na druge načine. Radi potpunije obaviještenosti javnosti i članstva Klub može izdavati periodične obavijesti, biltene, časopise i drugo u skladu sa zakonskim propisima.

XII. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 43.

Klub prestaje s radom prema odluci Skupštine pri čemu će se odlučiti i o imovini Kluba te u slučajevima i na način određen zakonom.

Članak 44.

Odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom svih punopravnih članova Skupštine. U slučaju prestanka postojanja Kluba odlučiti će se i o imovini Kluba u slučajevima i na način predviđen zakonom.

Članak 45.

Dužnost Likvidatora Kluba obnaša Tajnik Kluba.

Likvidator Kluba dužan je podnijeti odluku o prestanku rada Kluba nadležnom tijelu radi brisanja Kluba iz Registra udruga.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Skupština Kluba.

Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom mogu se urediti drugim propisima Kluba.

Članak 47.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja na Skupštini Kluba.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba studenata sociologije “Diskrepancija” donesen u Zagrebu 2. prosinca 2008. godine.

 

Utvrđuje se da je ovaj Statut donesen na Skupštini Kluba, održanoj u Zagrebu 22. listopada 2015. godine.

Klub studenata sociologije “Diskrepancija”

Predsjednik:

Ivan Roško